Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 7. 1988)


Problém č. 1263 – originál

Viktor V. Kičigin, ZSSR

Mat 5. ťahom (5–9)Kontrolná notácia: b. Kg8, Dd1, Sd7, Se1, Jb8 (5), č. Ka5, Va2, Sb4, Pb5, b6, b7, c7, d4, g3 (9), biely začne a dá najneskôr piatym ťahom mat.

Prvá mnohoťažka v druhom polroku prináša netradičný obsah. Určité privlečenie čiernych figúr na polia vhodné pre bieleho, obeť bielej dámy a prekvapujúci mat. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1257 (V. V. Kičigin): Centrálnu úlohu zohráva biely jazdec. Nerieši 1.Jh4? pre 1...Sd3! ani 1.Je7? pre 1...Dd5! Naopak správne je 1.Jh8!! so stále rovnakou hrozbou 2.Jf7 a 2.V:h7 mat, ako v pokusoch. 1...Vd3, Jd3, Sd3 2.Va6 Sg7 (aj duál Va6!!), Vh1 mat. Túto autorovu intenciu okrem duálu kazí aj vedľajšie riešenie 1.Je5! atď. Inak výborný nápad s peknou trojnásobnou čiernou hrou na poli d3, doplnený Grimshawovou témou, je znehodnotený nekorektnosťami, ktoré sa budú iba ťažko odstraňovať. Otváranie i zatváranie diagonál, vertikál i horizontál k poľu h6 už bolo viackrát spracovávané, ale v tomto prípade celošachovnicové riešenie i ekonomické postavenie pôsobia originálne. Nutná je však oprava. Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 2+2+1=5 bodov.


Nové skladateľské súťaže

Pre priaznivcov štúdií prinášame propozície nového turnaja. V Tbilisi organizujú medzinárodný turnaj štúdií. Rozhodcom bude V. Kalandadze, ktorý udelí ceny, čestné i pochvalné uznania. Maximálne 1 prácu v dvoch vyhotoveniach treba zasielať najneskôr do 30. septembra 1988 na adresu: 380009 Tbilisi, ul. Lenina 37, Dvorec šachmat s poznámkou "Zolotoje runo – 88" pri adrese.

Čerňachovskij kultúrno-športový komplex, redakcia časopisu "Nove žitia" a šachovo-dámový klub "Gambit" Žitomirskej oblasti vypísali turnaj na trojťažky (rozhodca – M. Maranďuk), pomocné maty tretím ťahom s témou Umnova (D. Dmitrenko), štúdie – krátkometrážne (max. 5-6 ťahov) – rozhodca N. Kondraťuk. Skladby zobrazené na diagramoch (jeden exemplár bez mena autora) treba zasielať do 1. septembra 1988 na adresu: 261030 Čerňachovsk, Žitomirskej obl. ul. Korostenskaja 76, redakcia časopisu "Nove žitia" a poznámkou "Šachový konkurz".


Vzad <<  >> Vpred