Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 11. 1985)


Problém č. 1121 – originál

Alexandr Pankratiev, ZSSR

Mat 3. ťahom (9–9)Kontrolná notácia: b. Ka4, Vd3, Vf3, Jc8, Jg8, Pc2, c4, e2, g4 (9), č. Ke4, Dg5, Vh6, Sc5, Ja6, Pe6, e5, e3, g6 (9), biely začne a dá mat 3. ťahom.

Už druhýkrát v krátkom období sa v našom Šachovom okienku predstavuje Alexandr Pankratiev z Karagandy (ZSSR). Dnes bude "pokúšať" šťastie v celoročnej súťaži trojťažiek. Jeho úloha je klasického charakteru, celý obsah prebieha po úvodníku. Autor spracoval známy mechanizmus veľmi harmonicky a vkusne. Riešiteľom odporúčame, aby si všimli, na ktoré polia vyvíjajú figúry bieleho najvýraznejší tlak. Ak na to prídu, riešenie už nebude zložité.

Opakovanie problému č. 1120 z predchádzajúceho čísla (Milan Nemček, Vrútky, Mat 3. ťahom). Biely: Kd2, Dh7, Vg1, Sf2, Sf7, Jc6, Je3, Pf5 (8). Čierny: Kf6, Dg5, Sa5, Se6, Jh8, Pb4, c5, h6 (8).

Riešenia obidvoch problémov posielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1114 (A. V. Slesarenko): Zvodnosť: 1.Vcc1? hrozí 2.Df3x, obrana 1...Se3 2.D:e3x, vyvracia 1...Se3! Zvodnosť: 1.Vg3? hrozí 2.Df3x, obrana 1...Sc3 2.Vg2x, vyvracia 1...Sc3! Riešenie: 1.Dc2! hrozí 2.d3x. Po obranách 1...S:c3, Se3, S:e5 nasledujú maty 2.d:c3, d:e3, d4x. Zámena dvoch matov, rozložená do troch fáz, je obohatená aj o striedavé vyvrátenia zvodností. V riešení prebieha štvornásobná hra bieleho pešiaka, odborne nazývaná Albino. Treba vyzdvihnúť výbornú konštrukciu vo forme mereditky. Pri podrobnom rozbore úlohy možno zistiť, že vo zvodnosti 1.Vg3? s hrozbou 2.Df3x, autor uplatnil tzv. Bristolský manéver. Je to téma v ktorej líniová figúra odchádza na určité pole, a tým razí cestu inej, ktorá v nasledujúcom priebehu buď plánuje vykonať alebo vykoná ťah po tej istej dráhe. Najčastejšie sa uskutočňuje vo forme veža-dáma alebo strelec-dáma. Túto peknú úlohu riešilo 30 riešiteľov, z toho iba dvaja nesprávne.


Dva protipóly – Albino a Pikaniny.

Albino sme mali možnosť vidieť v probléme č. 1114. Existuje aj inverzná téma tzv. Pikaniny. Jej náplňou je štvornásobná hra čierneho pešiaka, stojacom na základnom rade. V skladateľskej praxi je viac rozšírená, lebo je konštrukčne menej náročná. Prvú úlohu na túto tému uverejnil v roku 1914 šachový skladateľ z USA, Frank Janet. Slávnej anglickej kompozičnej spoločnosti Good Companion opäť pribudla úloha s najčestnejším titulom – prvá. Zopakujeme jej riešenie: b. Kg7, Df1, Vd1, Vh5 Sd4, Sh3, Jd6, Je5, Pb6, e3, č. Kd5, Va7, Sa2, Ja3, Pc7, c3, e6, f7. Mat 2. ťahom. 1.D:f7! hrozí 2.De6x. Obrany: 1...c:b6, c6, c5, c:d6 2.S:b6, Jc4, S:c3, Sg2x. Vtedy dostala I. cenu v najväčšej medzinárodnej súťaži, dnes by skoro každý rozhodca "odpískal" slabší úvodník, malú pestrosť obrán a nesúrodosť matov. Aj napriek originalite. Ako rýchlo beží vývoj šachovej skladby!


Vzad <<  >> Vpred