Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 10. 1983)


Problém č. 999 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom (6–3)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kb2, Ve5, Sd7, Jc5, Je3, Pf4 (6), č. Kd4, Sf1, Pa6 (3), začne biely a dá mat druhým ťahom. Dnešným problémom, ktorý obsahuje dve rovnocenné riešenia, začíname poslednú, štvrťročnú súťaž v tomto roku. Dnes si zopakujeme propozície súťaže hlavne pre tých riešiteľov, ktorí sa do našich súťaží ešte doposiaľ nezapojili.


V súťaži bude uverejnených trinásť problémov rôzneho charakteru, ktorých riešenie je potrebné zaslať do 14 dní od vyjdenia Prílohy VN na adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese.

Na túto skutočnosť upozorňujeme hlavne pretože nám riešitelia posielajú reklamácie bodového stavu a neuvedomujú si pritom, že riešenia problémov zaslali po termíne, ktorý sa vzťahuje na dátum poštovej pečiatky a nie na dátum uvádzaný riešiteľom. V riešeniach nestačí uvádzať iba úvodný ťah, je potrebné uviesť aj matové pokračovania po obranných ťahoch čierneho. Pri udeľovaní bodov budeme postupovať podľa známych pravidiel: dvojťažky, trojťažky a mnohoťažky – 2, 3 a 4 body; štúdie – 5 bodov; exoproblémy podľa počtu ťahov (max. 5 bodov); duály v tematickej hre – 1 bod; za dôkaz neriešiteľnosti alebo nemožnosti postavenia – 1 bod; vedľajšie riešenia budú bodované ako autorova intencia (max. trojnásobok). Body však budeme aj strhávať, napr. ak riešiteľ uvedie okrem autorovho riešenia aj nesprávne riešenie, stratí 1 bod, teda u dvojťažky získa iba bod, u trojťažky 2 body atď. Ak riešiteľ uvedie iba nesprávne riešenie, body nezíska ani nestratí. Traja najúspešnejší riešitelia, ktorí získajú najväčší počet bodov a dvaja vyžrebovaní z tých, ktorí získajú aspoň polovicu z maximálneho počtu bodov, budú odmenení knihami. Autori problémov nemusia zasielať riešenie svojho problému. Dodatky riešení nebudú pri bodovaní brané do úvahy, bude teda platiť prv zaslané riešenie, preto je potrebné zasielať dobre prekontrolované riešenia.


Riešenie problému č. 993 (M. Bednár – 3X): 1.Je4! hrozí 2.Jf6+ Kd6 (Kc4) 3.Sb8 (Je5) mat alebo 2.d3 a 3.Je7 mat. 1...K:e4 2.Sc6+ Kd3 3.Je5 mat; 1...Kc4 2.Se6+ Kd3 3.Jf2 mat. Pekná trojťažka s dobrým úvodníkom a variantami, avšak podľa názoru M. Lakatoša zásadám českej školy zodpovedá iba mat po 1...K:e4, pretože iba ten je modelový. Dvadsaťdeväť riešiteľov získalo 3 body, jeden uviedol až dve nesprávne riešenia.


Celoslovenská súťaž v riešení šachových problémov sa uskutoční 15.-16. októbra v Martine.


Vzad <<  >> Vpred