Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 7. 1979)


Úloha č. 778

Peter Polák, Borský Peter

Originál pre VN

Mat 4. krokom (6–12)Kontrolná notácia: b. Kh8, Dh7, Se5, Ja5, Jc4, Pe4 (6), č. Kd3, Ve1, Vf1, Sa3, Sd1, Pa4, b4, e2, f2, f7, g5, h3 (12).


Riešenie problému č. 773 od Artúra Nandrážiho z Kamenian: b. Kd7, Dc6, Se6, Sg5, Ph4 (4), č. Kg7, Dd1, Sf8, Sh7, Pd2, f3, g6, Jb5 (8): 1.Dc6-a8 s hrozbou 2.Da8:f8+ Kg7:f8 3.Sg5-h6 mat, 1...Sf8-e7 2.Kd7:e7 a mat ďalším krokom. 1...Sf8 ľub. inak ako na e7 2.Da8-h8+ Kg7:h8 3.Sg5-f6 mat, 1...Dd1-a1 2.Da8:a1+ Jb5-c3 (d4) 3.Da1:c3 (d4) mat, 1...Sh7-g8 2.Da8:f8+ Kg7-h8 (h7) 3.Df8:g8 mat. Iné kroky čierneho nemajú význam.


Stav riešiteľskej súťaže pre nedostatok miesta oznámime v nasledujúcej rubrike.


Odkaz redakcie pre všetkých začínajúcich skladateľov

Jiskra, orgán OV KSČ a ONV Jihlava – nositeľ Radu práce vypísal skladateľskú súťaž pre začínajúcich autorov v dvojťažkách bez obmedzenia vo forme otvoreného turnaja. Zúčastniť sa môžu začínajúci autori, ktorí pred rokom 1977 nemali uverejnenú žiadnu úlohu. Príspevky treba zaslať v dvoch vyhotoveniach na diagramoch s kontrolnou notáciou a s kompletným riešením na adresu rozhodcu: Ján Švarc, Čajkovského 539, 674 01 Třebíč, a to do 31. 12. 1979. Práce budú postupne do 15. apríla 1980 uverejňované a do konca mája 1980 bude výsledok oznámený všetkým účastníkom. Určené sú 3 peňažné ceny a to: 100, 70 a 50 Kčs, 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Autori musia uviesť, či ide o prvotinu, alebo kde a kedy mali svoju prvotinu uverejnenú.


Vzad <<  >> Vpred