Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(20. 3. 1990)


Problém č. 694

Peter Gvozdják

II. cena

Zappas 60 1987

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Jg1 na b6Kontrolná notácia: a) b. Kg8 Dh5 Va3 Ve2 Se5 Jd3 Jg1 Pd2 d6 g7 (10), č. Kf5 Jg5 Pd4 e3 (4), pozícia b) vznikne z a) premiestnením jazdca g1 na b6, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie: a) 1.Va5 tempo 1...Ke6, Ke4, e:d2 2.Dg4, Dg6, S:d4 mat, b) 1.S:d4 tempo 1...Ke6, Ke4, e:d2 2.Dg6, Dg4, Va5 mat. Mechanizmus recipročnej zámeny dámskych matov na ťahy kráľa je už dávno známy, tu ho však autor spojil s výmenou úvodník–mat po 1...e:d2, čím úlohu dostatočne zmodernizoval. Je to zároveň dobrý príklad pre inšpiráciu súčasných skladateľov dvojťažiek: treba študovať staré diela a hľadať v nich možnosti pre realizáciu nových myšlienok.

Významný grécky medzinárodný majster v kompozičnom šachu Byron Zappas sa 6. 12. 1987 dožil 60 rokov a k tomuto jubileu vypísal kompozičný turnaj. Ako to už býva, výsledok sme sa dozvedeli s istým oneskorením, čo ale nezatienilo ďalší úspech nášho Petra Gvozdjáka v oddelení dvojťažiek.

* V celoročnej súťaži Hlasu ľudu 1988 získali ceny v poradí P. Gvozdják + Ľ. Lačný, A. Lobusov (ZSSR), Ján Valuška, A. Močalkin + V. Šaňšin (ZSSR) a K. Mlynka, zvláštnu cenu V. Piľčenko (ZSSR). Medzi ďalším vyznamenanými sú taktiež známe mená, z čs. skladateľov však už len M. Nemček. Rozhodcom bol Š. Sovík, výsledok zatiaľ nenadobudol definitívnu platnosť.


Vzad <<  >> Vpred