Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Redigujú: Miroslav Havel, Kral. Vinohrady, Moravská 27 a Ing. Karol Weber, Bratislava, Leinburgova 13.

(17.5.1925)


 

Štúdia č. 1

Miroslav Soukup, Pardubice

Originál pre Slovenský národ

Biely remizuje (4+7)


Úloha č. 3

K. A. L. Kubbel, Leningrad

The British Chess Magazine

máj 1925

Mat 3. ťahom (9+10)Kontrolná notácia: štúdia 1: b. Ke6, Jb4, Pc7, h2 (4), č. Kd4, Sf3, Jb1, Pa6, c6, e7, h5 (7), biely ťahne a remizuje. 3: b. Ke8, Dh1, Ve3, Vg5, Pa3, b5, c2, d4, e7 (9), č. Kc4, Va5, Ja8, Jg2, Pa4, b2, c7, e2, e4, f2 (10), biely začne a dá 3. ťahom mat.


Slovenský národ

vypisuje svoj

prvý medzinárodný turnaj trojťažiek

1. Každý účastník môže zaslať ľubovoľný počet pôvodných trojťažiek. Spoločné práce sú prípustné.

2. Úlohy nútno zaslať na diagramoch s heslom a úplným riešením na adresu: Ing. K. Weber, Bratislava, Leinburgova 13. K diagramu treba pripojiť zvláštnu obálku s menom a adresou autorovou.

3. Lehota zásielok do 30. septembra 1925.

4. Sudca: M. Havel, Praha.

5. Ceny: 500.-, 400.-, 300.-, 200.- a 100.- Kč. Podľa rozhodnutia sudcu môžu byť udelené čestné uznania.

6. Rozsudok bude oznámený v januári 1926.

7. O prípadoch nepredvídaných rozhodne sudca.


Slovenský národ

announces his

first International Three-move Problem Tourney

1. Each competitor may forward any number of originál three-movers. Joint compositions may be entered.

2. The problems must be submited on diagrams with motto and complete solution to: Ing. K. Weber, Bratislava, Leinburgova 13, Czechoslovakia. The sealed envelope with name and adress therein must accompany the entries.

3. The problems must be received on or before 30th September 1925.

4. The judge: M. Havel, Prague.

5. Prizes: 500.-, 400.-, 300.-, 200.- and 100.- Czecho Crowns. Further problems may be honorably mentioned at the jury Discretion.

6. Result will be known on January 1926.

7. Unforeseen cases will be decided by the judge.


Vzad <<  >> Vpred