Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajPredbežný výsledok

III. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Slovenský denník 1993–1994


Rozhodca (The Judge): Ladislav Salai sr., SlovenskoV súťaži konkurovalo 43 dvojťahových skladieb s rozmanitými námetmi od klasiky po modernu. Žiaľ, až na vzácne výnimky, som nenašiel iskrivú príťažlivú skladbu, ktorá by naznačovala ďalšie možnosti tohoto žánru. Výber skladieb na vyznamenanie nebol jednoduchý. Dal som prednosť viacfázovým skladbám, syntéze tém a malým experimentom. Gvozdjákova skladba ma nešokovala ani známou témou, ani šesťnásobnou účinnou obranou proti zvodníku. Podľa môjho názoru (možno o ňom polemizovať) schéma nesporne zložitého námetu je funkčná, dáva vzor a možno iný (alebo autor?) bude mať šťastnejšiu ruku pre prijateľnejšiu formu.Ivan Storoženko, Rusko

I. cena

Slovenský denník č. 181

8. 1. 1994

Mat 2. ťahom (12+7)


Valerij Šaňšin, Kirgizsko

II. cena

Slovenský denník č. 215

17. 9. 1994

Mat 2. ťahom (10+9)(Storoženko): 1.ba? (T) 1...Jc4 a, gh b 2.Jb5 A, Vb5# B, 1...gf! d, 1.D:g7? (T) 1...ab c, gf d 2.V:b5 B, V:f5# C, 1...Jc4! a, 1.fg? (T) 1...gh b, Jc4 a 2.Vf5 C, Jf5# D, 1...ab!, 1.Vc3 (T) 1...gf d, ab c, gh b, Jc4 a 2.J:f5 D, J:b5 A, Vec5 E, V:c4# F. Zaujímavá štvorfázová núdzovka, v ktorej do obsahu sú dobre zakomponované aj účinné obrany. Dvojice tematických matov sa cyklicky "spoja" v riešení. Téma Z–(2,2,2,4)–46.

(Šaňšin): 1...S:d5+ 2.D:d5#, 1.D:g4? (hr. 2.Jg3# A) 1...S:d5+ a, J:e2 2.Je6 B, V:e2#, 1...h1J!, 1.Je6 B (hr. 2.Jc5#) 1...S:d5 a, J:e2 2.Jg3 A, D:h7#. Originálna syntéza tém Vladimirova a Dombrovskisa v dvoch fázach na jednu obranu. Doplnkom k dobrej konštrukcii je zámena matov. Cena za novátorstvo.Jevgenij Gavrilov a

Vasil Ďačuk, Ukrajina

III. cena

Slovenský denník č. 190

12. 3. 1994

Mat 2. ťahom (11+7)


Alexandr Močalkin, Ukrajina a

Valerij Šaňšin, Kirgizsko

1. čestné uznanie

Slovenský denník č. 159

30. 7. 1993

Mat 2. ťahom (8+6)(Gavrilov & Ďačuk): 1.Dh6? (hr. 2.Jf3#) 1...D:e3, ed, Dc6 2.D:e3, D:d6, J:c6#, 1...Jg5!, 1.Jd7? (hr. 2.Se5#) 1...D:e3, ed 2.Sc5, Dh8#, 1...Dc7!, 1.Dh8 (hr. 2.Jc6#) 1...D:e3, ed 2.Jf3, Jd7#. Ťažko nachádzať v téme Zagorujko niečo nové. V tejto trojfázovej skladbe však upúta využívanie prvých a druhých ťahov (Salazar) a dômyselný mechanizmus pre Z–32–26.

(Močalkin & Šaňšin): 1.Dh2? (hr. 2.Vg5# A) 1...fe a 2.Vf3#, 1...de!, 1.Da1? B (hr. 2.Vb5# C) 1...de b 2.Vb6# D, 1...fe! a, 1.Vg6? (hr. 2.Ve6#) 1...fe a, de b 2.Dh5, Vb5# C, 1...Jf6!, 1.Vb6 D (hr. 2.Ve6#) 1...fe a, de b 2.Vg5 A, Da1# B. Autori svoje zámery rozložili do 4 fáz. Hlavným obsahom je syntéza tém Salazara a Dombrovskisa. Umelecký, ale aj obsahový dojem v organizme schémy znižujú "netematické" ťahy a "ploché" (jednovariantové) fázy. Ocenenie mohlo byť vyššie.Jevgenij Gavrilov a

Vasil Ďačuk, Ukrajina

2. čestné uznanie

Slovenský denník č. 174

13. 11. 1993

Mat 2. ťahom (10+11)


 

Dmitrij Bannyj, Rusko

3. čestné uznanie

Slovenský denník č. 223

16. 12. 1994

Mat 2. ťahom (8+11)(Gavrilov & Ďačuk): 1...cb a, cd b 2.Jb4 A, Jd4# B, 1.Jd:c5? (T) 1...c3 c, cb a 2.Jd4 B, J:a6# C, 1...Sb5!, 1.Jb:c5 (T) 1...cd b, c3 c 2.J:a6 C, Jb4# A. Opäť trojfázová tempovka. Na rozdiel od ocenenej skladby rovnakých autorov chýba mi príchuť moderny a Vb1 asistuje len pre netematický variant. Z–32–33. Dúfam, že sa nenájde predchodca. Táto téma bola doménou mnohých svetových autorov.

(Bannyj): 1.Jb4? (hr. 2.Jc2#) 1...S:d3 a, J:e5 b 2.D:d5, Db6#, (1...Sb3 2.S:c3#), 1...Vh2!, 1.Kb4? (hr. 2.S:c3# A) 1...S:d3 a, e2 2.Jc6 B, Sf2# 1...J:e5! b, 1.Df5 (hr. 2.Jc6# B) 1...S:d3 a, J:e5 b 2.S:c3 A, De4# (1...Vg6, Vh6, e2, Jb8 2.J:f3, D:f4, Sf2, De4#). Trojfázová syntéza le Grand a zámeny matov v dobrej konštrukcii.Emil Klemanič, Slovensko

4.–5. čestné uznanie

Slovenský denník č. 218

4. 11. 1994

Mat 2. ťahom (9+9)


Emil Klemanič, Slovensko

4.–5. čestné uznanie

Slovenský denník č. 169

9. 10. 1993

Mat 2. ťahom (11+10)(Klemanič): 1...Kf3 2.Dh3#, 1.Dg4? (T) 1...K:d4 a 2.V:d3# A, 1...c5!, 1.De6? (hr. 2.V:d3# A), 1...K:d4! a, 1.De7? (hr. 2.V:d3# A), 1...Kf3! b, 1.D:c6 (T) 1...K:d4 a, Kf3 b 2.Dc5, V:d3# A. Rozložená zámena dvoch matov a jednej obrany v sprievode dvoch hrozbových paradoxov.

(Klemanič): 1...Sh6, V:b3 2.Jf6, Jc5#, 1.Df6? (hr. 2.Jg5# A) 1...ef a 2.Jc3# B, (1...S:f6 2.J:f6#), 1...Sh6!, 1.Dc5 (hr. 2.Jc3# B) 1...ef a 2.Jg5# A, (1...V:b3 2.Dd5#). Recipročný hrozbový paradox spestrený zámenou.Peter Gvozdják, Slovensko

Zvláštne čestné uznanie

Slovenský denník č. 221

2. 12. 1994

Mat 2. ťahom (14+7)


Hubert Gockel, Nemecko

1. pochvalná zmienka

Slovenský denník č. 162

20. 8. 1993

Mat 2. ťahom (10+12)(Gvozdják): 1.Sg7? (hr. 2.Jd4# A) 1...Jd~ a, Je5 b 2.b7 B, Vf6# C, 1...Jb4!, J:g6!, J:c5!, Ve7!, J:e2!, De3!, 1.e4 (hr. 2.b7# B) 1...Jd~ a, Je5 b 2.Vf6 C, Jd4# A. Zvláštne čestné uznanie za "nedonosenú" schému hrozbovej formy témy Lačný. Šesť účinných obrán je možno tiež rekordom svojho druhu, ale zároveň aj odcudzením voči zaužívaným zásadám dvojťahovej tvorby.

(Gockel): 1.Sb2? (hr. 2.Dd4# A) 1...S:e5, Va5 2.D:c4 B, D:b4#, 1...bc!, 1.Jc7 (hr. 2.D:c4# B) 1...S:e5, Va5, d5 2.Dd4 A, S:b4, f8D#. Sympaticky motivovaná téma le Grand doplnená zámenou matu.Mark Rejtman, Ukrajina

2. pochvalná zmienka

Slovenský denník č. 202

18. 6. 1994

Mat 2. ťahom (9+7)


Karol Mlynka, Slovensko

3. pochvalná zmienka

Slovenský denník č. 160

6. 8. 1993

Mat 2. ťahom (10+11)(Rejtman): 1...Dd3, Sd3 2.Dh4, Jc3#, 1.Dd1? (hr. 2.Jd6#) 1...Dd3, Sd3 2.Dg4, Da4#, 1...ef!, 1.Dd2 (hr. 2.Jd6#) 1...Dd3, Sd3 2.V:e5, Db4#. Vyznamenanie s veľkým rizikom pre predchodcovstvo. Éra trojfázovej zámeny dvoch matov je už dávno za nami. (Z–32–26).

(Mlynka): 1...Dc3(Dd2) 2.S:e5#, 1.Jd8? (hr. 2.Jc6# A a 2.Je6# B), 1...Dd5!, 1.Jf:g5? (hr. 2.Je6# B a 2.Jf3# C), 1...Vh5!, 1.J:e5 (hr. 2.V:d3#) 1...Dc3 2.Jf3# C (2.Jc6+?) 1...Dd2 2.Jc6# A (2.Jf3+?) (1...D:e5+, Je3+, S:c4 2.S:e5, D:e3, D:c4#). Majstrovská hravá skladba cyklovania matov prechodom dvojitých hrozieb zo zvodností do dvoch variantových matov v riešení s antiduálom.György Bakcsi, Maďarsko

4.–5. pochvalná zmienka

Slovenský denník č. 208

30. 7. 1994

Mat 2. ťahom (5+7)


Alexander Pituk, Slovensko

4.–5. pochvalná zmienka

Slovenský denník č. 178

18. 12. 1993

Mat 2. ťahom (13+9)(Bakcsi): 1.Dh6? (hr. 2.D:h4#) 1...Sg5, Sf6, Se7, Ve8 2.D:g5, D:f6, de, V:e8#, 1...Vg8!, 1.Dg7 (hr. 2.D:h8#) 1...Vg8, Vf8, Ve8, Sf6, Se7, Jc7 2.D:g8, D:f8, V:e8, D:f6, de, dc#. V jednoduchosti je krása. Aj v klasike.

(Pituk): 1...Sd4, d4 2.Df1, ed#, 1.D:f6? d4!, 1.D:d7? V:c8!, 1.Va3? Jb3!, 1.ed? V:c8!, 1.De7 (hr. 2.Dc5#) 1...Sd4, d4, V:e7, Vd6, S:e7, Jb3 2.b6, Jb6, Jd6, J:d6, Vc3, d3#. Nemožno nedoceniť nezmara slovenskej šachovej skladby. Po sérii sviežich pokusov varianty s antiduálom.Anatolij Mojsienko, Ukrajina

6. pochvalná zmienka

Slovenský denník č. 172

30. 10. 1993

Mat 2. ťahom (10+6)(Mojsienko): 1.Sh2? (T) 1...K:h6, Kh4, f4 2.Sf4, Sf4, S:f4#, 1...J:f7!, 1.Jd6 (T) 1...K:f6, Kf4, f4 2.Je4, Je4, Je4#, (1...J:f7 2.J:f7#). Vo zvodnosti a v riešení formálne analogické batériové maty.Námietky posielajte do 1. VI. 1995 na adresu: Ladislav Salai, Bellova 8, 036 01 Martin, Slovensko.

Ivan Garaj, usporiadateľ

Ladislav Salai sr., Martin 18. II. 1995, rozhodcaVzad <<  >> Vpred