Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.7.1994)


Problém č. 2753 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 2754 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhráZámena matov

Miroslav uverejnil svoju prvotinu 25. marca t. r., ale dnes už vstupuje do ríše zámeny matov: jeho miniatúrna dvojťažka má zvodnosť 1.Sd1? s variantmi po 1...e2, c4. Ako to bude v riešení? Skúsenejší autor štúdie sa zaľúbil do koncoviek D+J proti D: to býva pre riešiteľov drina, preto uverejňujeme celú autorskú "hlavnú líniu": 1.b7 c1D 2.b8D Db2+ 3.Jb4 D:c3 4.Df4! Kb3 5.Df7+ Kb2 6.Df2+ Kb1 7.Df1+ Dc1 8.Df5+ Ka1 9.Df6+ Db2 10.Da6+ Kb1 11.Dg6+ Ka1 12.Dg1+ Db1 13.Dg7+ Db2 14.Da7+ Kb1 15.Dg1+ Dc1 16.Dg6+ Ka1 17.Da6+ Kb2 18.Jd3+ a vyhrá, resp. 7...Kb2 8.De2+ Kb1 9.Ka4! Dc7 (c8) 10.Df1+ Dc1 11.Dd3+ Ka1 12.Dd4+ Db2 13.Dg1+ Dh7 14.De3! Db2 15.Kb5 a vyhrá. Riešenie dvojťažky a prípadné pripomienky k riešeniu štúdie pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2753 b. Kb2 Ve4 Sc3 Sf3 (4), č. Kd3 Pc5 e3 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2754 b. Kb5 Jd5 Pb6 c3 (4), č. Ka3 Pc2 (2), biely začne a vynúti výhru.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2739 a 2740 vyhrávajú: Martin Krivoss, Panenská 36, 811 03 Bratislava, Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411 a Peter Žilecký, 065 11 Nová Ľubovňa 42.

Riešenie problému č. 2747 (Brada): a) 1.Kg7 Ke7 2.Sc5 mat, b) 1.Sb2 Kc5 2.Sa3 mat, c) 1.Va7 Kc6 2.Vb6 mat, d) 1.Ve8 Kd5 2.V:d7 mat, e) 1.g8V Ke6 2.Vg6 mat. Veľmi dobrý výkon: osobitne hodnotíme hru čierneho kráľa na piatich rozličných poliach. Problém dopĺňa autor pozíciou f) s premiestnením Vb7 na g4 (riešenie 1.Vg7 Kc7 2.Se5 mat) a g) ktorá vznikne z f) pridaním bieleho Pg5 (1.Sb6 Ke5 2.Jc4 mat).

Riešenie problému č. 2748 (Fasher): a) 1.Jg8 f6 2.Vg2 Vh4 mat, b) 1.Jd5 f6 2.Kh8 Ve8 mat. Pekné odväzovanie bielej veže jazdcom a analogické modelové maty (i keď v jednom sa využije blokovanie poľa jazdcom a v druhom nie).


Svetová súťaž

Veľmi oneskorene sme dostali "obežník č. 1" od českého usporiadateľa, v ktorom sú uvedené odpovede na otázky kapitánov niektorých družstiev, týkajúce sa tém 5. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Uvádzame podstatné opravy alebo doplnky:

1. Mnohoťažky. V oficiálnom anglickom texte bolo nesprávne použité slovo occupy (okupovať). Namiesto neho treba použiť slovo move to (ťahať na) – teda čierna figúra ťahá na pole X... (Túto chybu sme už opravili v rubrike zo 7.1.1994.)

2. Pomocné maty. Pôvodný text sa dopĺňa dôležitým "detailom": novovzniknutá batéria musí pôsobiť na línii, ktorá je odlišná od línie prvej aj druhej pôvodnej batérie. (Napr. v postavení b. Kc6 Va4 Ve8 Sc4 Je5 (5), č. Ke4 Va8 Jg5 Pf6 (4) je netematické riešenie 1.Jf7 Se6+ 2.K:e5 Sc8 mat, lebo batéria Ve8-Se6 pôsobí po tej istej línii ako pôvodná Ve8-Je5.) – Ďalej je potvrdené, že nezáleží na tom, ktoré kamene a ako utvoria novú batériu (teda z "predného" či "zadného" kameňa sa môže stať buď predný alebo zadný kameň – tematické sú všetky štyri možnosti).

3. Samomaty. Zaclonenie tematickej bielej línie sa môže uskutočniť druhým alebo tretím ťahom bieleho.

4. V pomocných matoch (vrátane andernašského šachu) sú dovolené aj duplexy.

Je veľmi pravdepodobné, že k spresneniu definície témy dôjde aj pri dvojťažkách, ale táto otázka zatiaľ nie je definitívne vyriešená.

* Družstvo riešiteľov Slovenska na koncojúlových majstrovstvách sveta v Belforte budú tvoriť M. Kolčák, L. Packa a Ľ. Širáň, ako jednotlivec nastúpi navyše P. Gvozdják. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred