Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.1.1992)


Problém č. 2501Š. Sovík

5. miesto

4. WCCT C 1.3.1990

Mat 5. ťahom

 


Problém č. 2502Š. Sovík

6. miesto

4. WCCT C 1.3.1990

Pomocný mat 3. ťahom

3 riešeniaÚspechy Štefana Sovíka

Druhého najúspešnejšieho skladateľa celej 4. svetovej súťaže v kompozičnom šachu predstavujeme ďalšími dvoma vysoko bodovanými dielami. Päťťažka (ktorá získala 16 bodov, i keď je v nej všetkých 16 čiernych kameňov) sa začína nenápadným úvodníkom 1.Sc5, vytvárajúcim krátku hrozbu 2.Dc6+ Vd5 3.D:c5 mat; krásne tematické varianty vychádzajú po obranách 1...D:b5 a 1...V:c5. Svojím pomocným matom dosiahol autor z Modry len o bod menej, ale harmonická kombinácia si to isto zaslúžila (pre menej skúsených uvádzame jedno z troch riešení, v ktorom čierny pomáha bielemu: 1.Kh4 Sc6 2.Vh5 Sg2 3.Sb5 V:g4 mat). Dokončenie riešení oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami.

* Knihy za riešenie problémov č. 2487 a 2488 vyhrávajú: V. Bunganič, Partizánska 2, 066 01 Humenné, S. Dubský, Dionýza Štúra 760/21, 926 00 Sereď a M. Krivoss, Panenská 36, 811 03 Bratislava.

Riešenie problému č. 2498 (Klemanič): Pokusy 1.Sf6, c7, V7a3? s hrozbami 2.Vf3, Sd6, Ve4 mat sú vyvrátené obranami 1...Sd6+, Ve4, Vf3!, riešenie 1.Dc3 hrozí 2.D:b4 mat, 1...Vf3, Ve4, Sd6 2.V:f3, V:e4, S:d6 mat. Systém hrozieb, vyvrátení a matov v riešení vytvára známu Hanneliusovu tému, veľmi originálnym momentom je však cyklický vzťah medzi hrozbami pokusov a vyvráteniami – že by Klemaničova téma?

Riešenie problému č. 2499 (Klemanič): Tento problém obsahuje pripravené maty 1...S:f3, resp. 1...Sg4~ 2.f2 Sg4, v riešeniach to ale vyjde ináč: 1.Je1 V:f3 2.Jg2+ Vf1 mat, 1.Sf2 J:f3 2.Se3+ Jd2 mat. Všetky štyri hrajúce figúry (dve biele a dve čierne) sa vracajú na svoje pôvodné polia – čiže štvornásobné spracovanie témy návratu.


ČSFR – Izrael

Podľa správy kapitána čs. družstva, na základe opakovanej žiadosti kapitána Izraela, ako aj s prihliadnutím na názor rozhodcu bola upravená téma pomocných matov takto: V základnej pozícii čierny kameň A je viazaný bielou figúrou B. V matovej pozícii kameň A je viazaný inou bielou figúrou C a iný čierny kameň D je viazaný figúrou B. Obe väzby (AC a DB) sa v mate využívajú, pričom sa uskutočňujú na iných líniách, ako bola pôvodná väzba (AB). Odporúčajú sa najmenej dve fázy.

Postup našich súperov nepokladá kapitán čs. družstva za správny, ale v záujme udržania priateľského zápasu so zmenou témy súhlasí. Zasielacia lehota zápasu bude predĺžená s najväčšou pravdepodobnosťou do 1. júna t. r.

Prosíme našich šachových skladateľov, aby situáciu pochopili a vyvinuli maximálne úsilie pri tvorbe pomocných matov na upravenú tému.


Pravda 1990-1991

Upozorňujeme autorov skladieb z nášho dvojročného turnaja, že prípadné opravy alebo úpravy majú možnosť poslať do 15. februára t. r. na adresu redakcie. – Problém č. 2266 (Sivák) sa zo súťaže vylučuje, lebo už bol uverejnený vo výsledku súťaže ÚV ČSZTV C 9.5.1981 (a získal 2. pochvalnú zmienku), o čom autor zrejme nevedel.

* Aforizmus anglického veľmajstra N. Shorta: "Hlavné v praktickom šachu sú chyby: na vlastných sa možno mnohému naučiť, na cudzích sa možno – stať majstrom sveta." (-kh)


Vzad <<  >> Vpred