Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.1.1980)


Problém č. 1122 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Mat 2. ťahom


Problém č. 1123 – originál

Jaroslav Köszegy, Hažín

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1122: b. Kg1 Dd5 Vg2 Sa8 Je5 Jg7 Pe2 h2 h4 h5 (10), č. Kf4 Vb7 Vh6 Sc8 Jb2 Pc5 e3 g4 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1123: b. Ke7 Da2 Va3 Va4 Sc5 Sg8 Jb3 Jf7 Pa5 c3 c6 d2 d5 f4 (14), č. Kc4 Vb6 Sb8 Sh5 Jb4 Pd6 d7 e2 f5 g6 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia oboch problémov do riešiteľskej súťaže, ktorú sme vypísali pred týždňom, pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 1112 (Svítek) zo 7. decembra 1979: Zvodnosť 1.f8S? Se7!, intencia 1.Ka2 (hrozí 2.Db3 mat, 1...Jb2, Jd3, Jc5 2.D:b2, D:d3, Db2 mat) s cyklickou zámenou obranných motívov, ale aj vedľajšie riešenie 1.Da2.

Riešenie problému č. 1113 (Lacko) zo 7. decembra 1979: 1.Vc3 hrozí 2.Vd8+ Vd7 3.V:d7 mat, 1...Vd7 2.Dc3! hrozí 3.Dc6 mat. 2...Vd6, c5, d:c3, Jc4, d:e3 3:Je7, J:b6, Vd3, D:c4, Dd3 mat, 1...Vh6, Jc4 2.Je7+, Da8+ atď. Pozoruhodná "druhotina", po ktorej by mohli nasledovať trojťažky s menším počtom variantov, ale s jednotnejším obsahom.

Knihy za riešenia problémov č. 1112 a 1113 vyhrávajú: Ján Fábry, bl. Hron 4, 058 01 Poprad-Juh, Mária Krajčovičová, Morovnianska cesta C3/B11, 972 51 Handlová a Bohumil Moravčík, THK 2, 974 01 Banská Bystrica.

* Všetkým riešiteľom: Riešenia možno posielať v liste alebo na korešpondenčnom lístku, okrem úvodníka treba uviesť hrozbu a jednotlivé varianty po obranách proti nej (resp. po všetkých ťahoch čierneho, ak ide o tempovku). Nezabudnite napísať plné meno a adresu v liste (nestačí na obálke) a pripojiť vlastnoručný podpis.

* Oficiálne propozície II. svetovej súťaže v kompozičnom šachu sme ešte stále nedostali. Za vedúceho oddelenia štúdií v ČSSR bol menovaný veľmajster Jindřich Fritz, Fetrovská 39, 160 00 Praha 6.


Vzad <<  >> Vpred