Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 5. 2. 1958)


Vypísanie problémovej súťaže

Komisia pre problémový šach šachovej sekcie SÚV ČSTV vypisuje súťaž pre slovenských skladateľov trojťahových úloh. Do súťaže budú zaradené trojťažky, ktoré už boli uverejnené, a to kdekoľvek do konca roka 1957 s obmedzenou účasťou 10 (desať) úloh od jedného autora (úlohy viacerých autorov súčasne sú prípustné – úlohy sa pritom akoby rozdelia, napr. úloha dvoch autorov predstavuje pol úlohy pre každého z nich).

Zo všetkých zúčastnených trojťažiek určí rozhodca v poradí 25 (dvadsaťpäť) najlepších, prvá dostane 25 bodov, druhá 24 atď. až dvadsiatapiata 1 bod. Body za úlohy jednotlivých autorov sa sčítajú (pritom pol úlohy dostane polovicu príslušných bodov) a z celkového výsledku sa určí poradie autorov.

Traja, prípadne štyria skladatelia s najväčším počtom bodov získajú knižné ceny a postúpia do finálovej súťaže, ktorá sa uskutoční v druhom polroku 1958 v Bratislave a bude trvať dva dni.

Za rozhodcu bol navrhnutý dr. László Lindner (Budapešť).

Úlohy podľa uvedených podmienok so všetkými údajmi a úplným riešením treba poslať najneskôr 31. marca 1958 na adresu: SÚV ČSTV, šachová sekcia, Bratislava, Stalingradská 1 s poznámkou "Problémová súťaž".

Výsledok súťaže bude publikovaný v časopise "Československý šach" a v dennej tlači.


* * *

Upozorňujeme čitateľov, že posledná rubrika vyšla výnimočne v piatok 31. januára. Boli v nej uverejnené podmienky súťaže pre slovenských šachistov a úloha č. 860 do riešiteľskej súťaže. Prosíme čitateľov, pokiaľ snáď rubriku prehliadli, aby nám to ihneď oznámili: môžu ju od nás dodatočne dostať. – Pretože nechceme narušiť priebeh novej súťaže, sme nútení pre nedostatok miesta odložiť uverejnenie výsledkov vianočnej a štvrťročnej riešiteľskej súťaže 1957/IV na začiatok apríla t. r. Prosíme čitateľov o porozumenie.Úloha č. 861

Bedrich Formánek, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+11)Dnešná trojťažka je treťou úlohou do riešiteľskej súťaže a prvou do celoročného skladateľského turnaja. Jej riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie "Práca", Bratislava, ul. Februárového víťazstva 6/d s poznámkou "ŠACH".


Vzad <<  >> Vpred