Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 2. 1990)


Problém č. 1991

Samuel Loyd, USA

Sunny South, 1885

Mat 2. ťahom (4+3=7)


Problém č. 1992

William E. Lester, Veľká Británia

Empire Review, 1923

Mat 2. ťahom (3+4=7)Kontrolná notácia: 1991: bKg3 Df8 Sf7 Jg4 (4), čKh7 Vg6 Pg5 (3) – dvojťažka, 1992: bKc2 Dg2 Sc5 (3), čKe2 Se1 Pc6 f2 (4) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma reprodukovanými dvojťažkami – miniatúrkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať asi 50 skladieb. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1956–58, II. cena: Niemeijer: Majesteitsschennis, III. cena: Kalendovský: Richard Réti šachový mysliteľ, IV. cena: Malá šachová encyklopédia, V. cena: L. Pachman: Theorie moderního šachu IV, II. vydanie, Praha 1953, VI.–VII. cena: Averbach: Šachmatnyje okončanja slonovyje konovyje, Moskva 1980, VIII. cena: Meľničenko: Šachmaty: dve storony tvorčestva, Kiejev 1989, IX. cena: Arčakov, Gik: Šachmatnyje kvartety, Kiev 1983, X. cena: Arčakov: Šachmatnaja kompozicija na Ukrajine, Kiejev 1986. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení! O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a pod.). Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. Jeden bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba jeden bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame jeden bod. Autor riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznajú (ak by jeho skladba bola neriešiteľná, nezískava ani bod). Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia hoci ešte v termíne). Žiadame vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektnosti (najlepšie červenou ceruzkou), čím sa zmenší pravdepodobnosť ich prehliadnutia na minimum. Prosíme vás tiež, aby ste riešenia nezasielali v listoch, ale výlučne na korešpondenčných lístkoch.


Vzad << >> Vpred