Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 2. 1987)


Problém č. 1682

Ruzvelt Marcvalašvili, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)


Problém č. 1683

Ruzvelt Marcvalašvili, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+1=7)Kontrolná notácia: 1682: bKf7 Dg2 Jb7 Jd6 Pb6 (5), čKd7 Pc7 (2) – dvojťažka, 1683: bKe1 De7 Jc5 Jf5 Pc2 c3 (6), čKc4 (1) dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma pôvodnými dvojťažkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať asi 50 skladieb. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1914–1944/III, II. cena: Ungarische–Schach–Problem–Anthologie, III. cena: Niemeijer: Posthume hulde (60 skladieb Mr. J. Albarda), IV. cena: Rudenko: Presledovanyje temy, V. cena: Vladimirov, Kofman, Umnov: Grossmejster šachmatnoj kompozicii, VI. cena: Beľčikov, Gebeľt, Dvizov: Šachmatnaja kompozicija v Belorusii, VII.–X. cena: Arčakov: Šachmatnaja kompozicija na Ukrajine. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a. p.). Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (ak by jeho skladba bola neriešiteľná, nezískava ani bod). Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia k už zaslanému riešeniu, hoci ešte v termíne). Žiadame vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektnosti (najlepšie červenou tužkou, čím sa zmenší pravdepodobnosť ich prehliadnutia na minimum). Prosíme vás tiež, aby ste riešenia nezasielali v listoch, ale len na korešpondenčných lístkoch.


Vzad << >> Vpred