Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 2. 1985)


Problém č. 1480

Viktor Vovnejko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 1481

A. Muzyka, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)Kontrolná notácia: 1480: bKb8 De1 Sd2 Jb7 Jc7 Pd5 (6), čKb6 Dd4 Sa5 Pb4 e5 f6 (6) – dvojťažka, 1481: bKd8 Df1 Sa6 Sb8 Jh8 Pe5 h6 (7), čKe6 Sc8 Jf2 Jg7 Pa4 b7 d5 e4 f5 h5 (10) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma originálnymi dvojťažkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať asi 50 skladieb.

Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Ungarische Schach–Problem–Anthologie, II. cena: Album FIDE 1914–1944/I, III. cena: Siehndel a kol: Problemschach – 407 úloh a štúdií, IV.–V. cena: Rudenko: Prenasledovanyje témy, VI.–VII. cena: Formánek: Kompozičný šach na Slovensku, IX.–X. cena: Arčakov: Šachmatnaja mozaika, 1984 (výber 390 skladieb). Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnú aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a. p.). Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (ak by jeho skladba bola neriešiteľná, nezískava ani bod). Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia k už zaslanému riešeniu, hoci ešte v termíne). Žiadame Vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektností (najlepšie červenou ceruzkou), čím sa zmenší pravdepodobnosť ich prehliadnutia. Prosíme Vás tiež, aby ste riešenia nezasielali v listoch, ale na korešpondenčných lístkoch.


Vzad << >> Vpred