Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 8. 1982)


Problém č. 1217

Jesper Jespersen, Dánsko

Dubuque Chess Journal, 1880

Mat 2. ťahom (3+1=4)


Problém č. 1218

Halvar Hermanson, Švédsko

Schackvärlden, 1930

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 1217: bKf4 Df3 Vh5 (3), čKg6 (1) – dvojťažka, 1218: bKe6 Dg6 Vb7 Sh1 (4), čKa8 Vb8 Pa3 (3) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma dvojťahovými miniatúrkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 50 šachových skladieb, prevažne dvojťažiek – originálov medzinárodnej skladateľskej súťaže. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1945–55, II. cena: Album FIDE 1959–61, III. cena: Bakcsi: Uj Magyar Sakk Feladvány Antológia (682 šachových skladieb maďarských šachových skladateľov), IV. cena: Niemeijer: Majesteitsschennis, 1971 (120 dvojťažiek), V.–X. cena: Vladimirov – Kofman – Umnov: Grossmejster šachmatnoj kompozicii, Moskva 1980 (zbierka 438 skladieb veľmajstra L. I. Lošinského). Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť kolektívy a jednotlivci. Riešenia bodujeme nasledovne: správne riešenie dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb (viacťažky, štúdie a. p.) bude dohovorené pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. 1 bod sa priznáva za oznámenie, že problém je neriešiteľný, no ak riešiteľ uvedie naviac aj autorom zamýšľané riešenie, získava príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto už úplne zbytočné zasielať opravu riešenia k už zaslanému riešeniu, hoci ešte v termíne). Žiadame Vás o výrazné vyznačenie objavených nekorektností (najlepšie červenou ceruzkou).


Vzad << >> Vpred