Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 2. 1982)


 

Problém č. 1167

Erich Brunner, Švajčiarsko

Basler Nachrichten 1925

Mat 2. ťahom (4+5=9)


Problém č. 1168

Robert Burger, USA

I. cena

American Chess Bulletin 1958

Mat 2. ťahom (8+4=12)Kontrolná notácia: 1167: bKb6 Dd2 Va2 Jd5 (4), čKa4 Da3 Jd3 Pb4 b5 (5) – dvojťažka, 1168: bKf8 De8 Vd3 Jd1 Je4 Sa2 Pc4 e3 (8), čKb4 Jb3 Pa4 a5 (4) – dvojťažka.

Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma reprodukovanými dvojťažkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 50 šachových skladieb, prevažne dvojťažiek – originálov našej medzinárodnej skladateľskej súťaže. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1945–55, II. cena: Album FIDE 1959–61, III. cena: Kasparian: Šachmatnyje etjudy – dominancija, I.+II. diel, Jerevan 1972–1974, zbierka 2545 štúdií sovietskeho veľmajstra, IV. cena: Kazancev – Kofman – Liburkin: Sovetskij šachmatnyj etjud, Moskva 1955, V.–VII. cena: Vladimirov – Kofman – Umnov: Grossmejster šachmatnoj kompozicii, Moskva 1980 (zbierka 438 skladieb veľmajstra L. I. Lošinského), VIII.–X. cena: Kofman: Izbranyje etjudy S. Kaminera i M. Liburkina (zbierka štúdií popredných sovietskych autorov), Moskva 1981. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť kolektívy a jednotlivci. Riešenia bodujeme nasledovne: správne riešenie dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb (viacťažky, štúdie a. p.) bude dohovorené pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. 1 bod sa priznáva za oznámenie, že problém je neriešiteľný, no ak riešiteľ uvedie naviac aj autorom zamýšľané riešenie, získava príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (treba preto zasielať opravu riešenia k už zaslanému riešeniu, aj keď v termíne).


Vzad << >> Vpred