Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 2. 1981)


Problém č. 1061

I. Strižak, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+2=6)


Problém č. 1062

William A. Shinkman, USA

Dubuque Chess Journal, 1874

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: 1061: bKa1 De6 Sf4 Jc4 (4), čKb4 Pa4 (2) – dvojťažka, 1062: bKg3 Da8 Vb4 Vg7 Ja2 (5), čKa1 Sa6 (2) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma dvojťahovými miniatúrkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 44 šachových skladieb. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1956–58, II. cena: Album FIDE 1959–61, III. cena: Album FIDE 1945–55, IV. cena: Niemeijer: Nederland in miniatuur, Wassenaar 1972, V. cena: V. Pachman: Šachová úloha, Praha 1953, VI. cena: I. Ivančo: Vežové koncovky, Bratislava 1955, VII.–VIII. cena: Bondarenko: Stanovlenje šachmatnogo etjuda, Kijev, 1980, IX.–X. cena: Kuznecov: Cveta šachmatnogo spektra, Moskva 1980. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou domácou, alebo zahraničnou miniatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť kolektívy a jednotlivci. Riešenia bodujeme nasledovne: dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenie treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb (viacťažky, štúdie a. p.) bude dohovorené pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. 1 bod sa priznáva za oznámenie, že problém je neriešiteľný, no ak riešiteľ uvedie naviac aj autorom zamýšľané riešenie, získava príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia k už zaslanému riešeniu, aj keď v termíne).


Vzad << >> Vpred