Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 1. 1990)


Problém č. 1348 – originál

Alexandr N. Pankratiev, ZSSR

Mat 3. ťahom (12–14)Kontrolná notácia: b. Kc8, Db1, Vd6, Vd7, Sb7, Jf6, Jh2, Pc3, d5, e3, g4, g5 (12), č. Ke5, Da3, Vd4, Se2, Sf8, Jf3, Jg3, Pa4, a7, b2, c5, e4, f7, g6 (14), biely začne a dá tretím ťahom mat.

Našim čitateľom dobre známy kazašský skladateľ A. N. Pankratiev z Karagandy prichádza dnes s trojťažkou na tému, ktorá je v posledných rokoch veľmi obľúbená – rotácia druhých a tretích ťahov bieleho v riešení. V tomto prípade ide o systematické zrušenie dvojitého krytia troch tematických polí. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1338 (I. Kricheli a Ing. J. V. Fomičev): Autorská intencia 1.Vc7! s hrozbou 2.Dh8+ K:h8 3.Jf6 ľubovoľne 4.Vh7 mat, 1...g5 2.Dh6+ K:h6 3.Jf8 ľubovoľne 4.Vh7 mat, 1...Kf7 2.Dh8 Ke7 3.Df6+ Ke8 4.Df8 mat, je znehodnotený dvoma vedľajšími riešeniami typov 1.Dh4 Kf7 2.Df6+ Kg8 3.Df8+ Kh7 4.Jf6 mat, 1.Ve3 g5 2.Ve7+ Kg6 3.Dh7 mat. Nepodarený pokus o "českú" skladbu s modelovými matmi. A zrejme prípadná oprava nebude ľahká. Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 12 bodov.


Kompozičný zápas (4)

Na základe dohody oboch zúčastnených strán došlo k posunutiu termínu medzinárodného kompozičného zápasu Východoslovenský kraj (ČSSR) – Gorkovská oblasť (ZSSR). Vychádzalo sa pri tom z povinností a potrieb oboch družstiev v práve prebiehajúcej 4. svetovej súťaži kompozičného šachu i národných súťaží sovietskeho kolektívu. Zápas teda prebehne v termíne 1. 1. 1990 – 1. 6. 1990: Zasielacia lehota pre skladby našich autorov je 1. 5. 1990.

V priebehu mája t. r. bude prevedený výber skladieb, ktoré budú reprezentovať náš kraj. O témach jednotlivých oddelení i ďalších podmienkach súťaže sme už informovali v našej rubrike 15. 9., 27. 10. a 17. 11. 1989. Akékoľvek ďalšie podrobnosti i vysvetlenia poskytne Ing. Oto Mihalčo, Cyprusová 1, Košice 040 00.


Kompozičné stretnutie

Do ďalšieho roka svojej činnosti vstupuje aj kompozičný krúžok košických šachistov. Prvé tohtoročné stretnutie sa uskutoční dnes o 17. hod. v klubovni šachového oddielu TJ Slávia UPJŠ Košice, na Medickej ul. 6 v Košiciach. Srdečne pozývame všetkých šachistov Košíc i ďalších miest.


Vzad <<  >> Vpred