Gandolfi V. U. 189
Gebeľt V. 51
Goldschmeding C. 92
Golha J. 5
Grasemann H. 109
Guilbot F. 63